Цироз печени смешанои алииментарнои вируснои hbv этиологии клинических проявлении активность 1 гцн- 2 декомпенсированная сеадия

Цироз печени смешанои алииментарнои вируснои hbv этиологии клинических проявлении активность 1 гцн- 2 декомпенсированная сеадия

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. При клінічному спостереженні і веденні хворих із хронічними захворюваннями печінки (хронічні алкогольні гепатити і цирози печінки різної етіології) практич­ному лікарю необхідно памятати про високу частоту розвитку вторинного остеопенічного синдрому і остеопорозу.
 2. Наявність хронічного алкогольного гепатиту і цирозу печінки різної етіології є показами до щорічного проведення кісткової денситометрії і дослідження кісткового метаболізму з визначенням струк­турно-функціонального стану кісткової тканини, темпів втрат кісткової маси і активності процесів ремоделювання.
 3. Двофотонна рентгенівська абсорбціометрія є обєктивним методом для моніторингу стану кісткової тканини і перед­бачення виникнення переломів кісток. Для визначення активності процесів кісткового ремоделювання необхідно визначати маркер активності формування кісткової тканини остеокальцин і маркер резорбції піридинолін.
 4. При оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини і при плануванні медикаментозної корекції потрібно мати на увазі, що при хронічному алкогольному гепатиті вагомими чинниками ризику розвитку остеопорозу є висока активність патологічного процесу, тривалість захворювання, а також похилий вік пацієнтів і період постменопаузи в жінок. При цирозах печінки такими факторами є алкогольна і HCV-етіологія захворювань, ступінь гепатоцелюлярної недостатності, а також вік пацієнтів.
 5. Зважаючи на швидкий темп втрат кісткової маси і патогенетичні особливості розвитку остеопорозу, хворі на хронічний алкогольний гепатит і цироз печінки потребують проведення профілак­тичних і лікувальних заходів із використанням остеотропних засобів. Профілактику розвитку гепатогенного остеопорозу і остеопенічного синдрому доцільно розпочинати при виставленні відповідного діагно­зу.
 6. До комплексної терапії хронічних гепатитів і цирозів печінки необхідно включати комплексні остеотропні препарати кальцію і вітаміну D. Препарат “Кальцій-D3-Нікомед” у дозі 2 табл./добу (1000 мг елементарного кальцію у вигляді кальцію карбонату і 400 МО ергокальциферолу) рекомендується як базисна терапія у хворих на хронічний алкогольний гепатит і алкогольний цироз печінки, яку доцільно проводити постійно впродовж 1 року.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Митник З.М. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на цироз печінки // Сучасна гастро­ентеро­логія. - 2002.- № 4 (10). С. 49-52.
 2. Митник З.М. Кістковий метаболізм, мінеральний обмін та стан кальційрегулюючих гормонів у хворих із алкогольною хворобою печінки // Галицький лікарський вісник. - 2002.- Т. 9, № 2.- С. 42-45.
 3. Митник З.М. Клінічні і лабораторні предиктори втрат кісткової маси у хворих із хронічними недугами печінки // Український медичний альманах. 2003.- №2.- С. 105-109.
 4. Митник З.М. Стан кальцієво-фосфорного обміну і кальцієрегулювальних систем у хворих із хронічною патологією печінки // Сучасна гастроентерологія. 2002.- № 1(7). С. 67-70.
 5. Митник З.М. Ендокринно-метаболічні особливості рарефікації кісткової тканини у хворих на цироз печінки // Вісник проблем біології і медицини. - 2002.- № 7-8.- С. 51-56.
 6. Митник З.М. Порівняльна характеристика мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта і стегнової кістки у хворих на хронічні гепатити // Галицький лікарський вісник. 2003.- Т.10, № 3.- С. 58-60.
 7. Митник З.М. Процеси кісткового ремоделювання у хворих на хронічний гепатит і цироз печінки // Галицький лікарський вісник. - 2002.- Т.9, № 4.- С. 49-53.
 8. Митник З.М. Маркери резорбції кісткової тканини у хворих на цироз печінки // Вісник наукових досліджень. 2002. - № 4.- С. 112-114.
 9. Митник З.М. Зміни кісткового метаболізму у хворих на цироз печінки та їх корекція за допомогою препаратів вітаміну D // Гастроентерологія. Міжвідомчий збірник. - Дніпропетровськ, 2001.- Вип. 32.- С. 250-255.
 10. Митник З.М. Остеокальцин як маркер кісткового формування у хворих на хронічні вірусні гепатити і цирози печінки // Галицький лікарський вісник. 2001.- Т. 8, число 3.- С. 72-73.
 11. Митник З.М. Рівень тестостерону в чоловіків, хворих на цироз печінки // Буковинський медичний вісник. - 2002.- Т.6, № 2.- С. 57-60.
 12. Митник З.М. Дефіцит кальцію і вітаміну D при цирозі печінки: вплив ступеня декомпенсації хвороби // Укр. бальнеологічний журнал. 2001.- № 4.- С. 64-67.
 13. Митник З.М. Порушення мінерального обміну у хворих із хронічними захворюван­нями печінки залежно від етіологічних чинників // Український медичний альманах. 2001. - Т.4, № 5.- С. 91-95.
 14. Митник З.М. Дефіцит кальцію і вітаміну D при цирозі печінки: вплив ступеня декомпенсації хвороби // Український бальнеологічний журнал. 2001.- № 4.- С. 64-67.
 15. Митник З.М. Стан кісткової тканини в жінок із хронічними захворюваннями печінки в період до і після настання менопаузи // Архів клінічної медици­ни. - 2003.- № 1.- С. 60-63.
 16. Митник З.М. Вплив тривалого застосування препаратів кальцію і вітаміну D на мінеральний обмін у хворих на цироз печінки // Галицький лікарський вісник. - 2002.- Т.9, № 1.- С. 61-63.
 17. Митник З.М. Морфометричний аналіз рентгено­грам у діагностиці остеопорозу у хворих на хронічний гепатит і цироз печінки // Український медичний альманах. - 2001. Т.4,  № 3.- С. 122-124.
 18. Митник З.М. Можливості компютерної томо­графії в діагностиці остеопорозу // Український медичний альманах. - 2001.- № 2.- С. 53-55.
 19. Митник З.М., Головач І.Ю. Вторинний остеопороз у практиці лікаря-гастроентеролога: патогене­тич­ні механізми виникнення та можливості лікування й профілактики // Проблеми остеології. 2001.- Т. 4.- № 1-2. - С. 105-106.

Здобувач самостійно провів аналіз і узагальнення результатів досліджень, написав статтю; співавтор проф. Головач І.Ю. здійснювала загальне керівництво темою вивчення вторинних остеопорозів, допомагала у формулюванні висновків роботи.

 1. Митник З.М., Головач І.Ю. Роль цитокінопосередкованих механізмів у розвитку гепатогенних остеопеній // Вісник наукових досліджень. 2003. - № 1.- С. 35-37.

Здобувачу належить визначення мети роботи, аналіз і відбір історій хвороб пацієнтів, проведення клініко-лабораторних співставлень, узагальнення. Проф. Головач І.Ю. здійснювала коректування статті, допомагала у формулюванні висновків.

 1. Митник З.М., Головач І.Ю. Стан кісткової тканини у хворих на цироз печінки // Буковинський медичний вісник. - 2002.- Т.6, № 4. - С. 103-108.

Стаття написана за результатами власних досліджень Митника З.М. Здобувачу належить збір даних, узагальнення результатів, статистична обробка, написання статті. Проф. Головач І.Ю. провела рецензування статті, а також допомагала на етапі організації і проведення денситометричних досліджень.

 1. Головач І.Ю., Митник З.М. Мінеральний обмін у хворих на цироз печінки і хронічний гепатит залежно від тяжкості перебігу захворювання // Вісник наукових досліджень. - 2002.- № 1. - С. 23-27.
 2. Здобувач самостійно зібрав клінічний і лабораторний матеріал, провів обробку результатів, сформулював узагальнення і висновки. Участь співавтора проф. Головач І.Ю. полягала у формулюванні висновків роботи.
 3. Головач І.Ю., Семенів І.П., Митник З.М., Кметюк В.М., Рогужинський І.Д. Перші результати використання двофотонної рентгенівської денситометрії в діагностиці остеопорозу // Архів клінічної медицини. 2002.- № 1. - С. 30-36.

Участь здобувача полягає в узагальненні результатів дослідження, проведенні клінічних і інструментальних досліджень і співставлень, формулюванні висновків. Проф. Головач І.Ю допомагала на етапі інтерпретації отриманих результатів і провела коректування висновків. Співавтор Семенів І.П. проводив узагальнення результатів денситометричних досліджень у хворих ревматологічного профілю. Зав. відділення Кметюк В.М. і лікар Рогужинський І.Д. допомагали в організації проведення денситометричних досліджень.

 1. Митник З.М., Попович В.І., Головач І.Ю., Балан У.В. Вторинний гіперпаратиреоз як фактор ризику порушень мінеральної щільності кісткової тканини у хворих із цирозом печінки // Вісник проблем біології і медицини. 2002.- Вип. 11-12. С. 53-60.

Здобувач самостійно провів аналіз історій хвороб, статистичну обробку результатів, зробив висновки, а також узагальнив літературні дані з приводу вторинного гіперпаратиреозу. Участь лікаря-лаборанта Балан У.В. полягає в організації і проведенні імуноферментних досліджень. Проф. Головач І.Ю. і проф. Попович В.І. допомагали на етапі формулювання концепції розвитку вторинного гіперпаратиреозу і редакції висновків роботи.

 1. Головач І.Ю, Митник З.М., Семенів І.П. Патогенетичне обгрунтування та ефективність застосування препаратів кальцію і вітаміну D при вторинних формах остеопорозу // Вісник Вінниць­кого державного медичного універ­ситету. 2002. - Т.6, № 1. - С. 148-149.

Здобувачу належить визначення мети роботи, аналіз історій хвороб пацієнтів, статистична обробка результатів та узагальнення отриманих даних. Співавтори проф. Головач І.Ю. і лікар Семенів І.П. приймали участь на етапі узагальнення результатів отриманих даних і формулюванні висновків.

 1. Головач І.Ю., Митник З.М. Проблема діагностики й лікування вторинного остеопорозу в практиці сімейного лікаря // Науковий вісник Ужго­родського університету, серія “Медицина” - 2002.- Вип. 17.- С. 61-64.

Здобувачем самостiйно зiбраний клiнiчний матерiал, проведена обробка результатiв, зроблені узагальнення та висновки, написана стаття, тому участь Митника З.М. у підготовці статті до друку є основною. Проф. Головач І.Ю. очолює напрямок вивчення вторинних форм остеопорозів, допомагала на етапі узагальнень результатів.

 1. Нейко Є.М., Головач І.Ю,, Митник З.М., Семенів І.П., Кметюк В.М. Сучасні методи оцінки стану кісткової тканини та діагностики її порушень при остеопорозі // Ортопедия, травма­толо­гия и протезирование.- 2001.- № 4.- С. 107-113.

Стаття оглядового плану, присвячена методам дослідження стану кісткової тканини. Здобувачем самостійно визначена ідея і мета статті, проведено аналіз літературних джерел, узагальнення щодо методів дослідження. Співавтор Кметюк В.М. представив результати обстеження кісткової тканини методом компютерної томографії. Співавтор Семенів І.П. допомагав при узагальненні методів рентгенологічного дослідження кісткової тканини. Академік Є.М.Нейко і проф. І.Ю.Головач провели загальне редагування статті.

 1. Нейко Є.М., Попович В.І., Митник З.М., Головач І.Ю. Нові класифікаційні підходи до проблеми систематизації гіперпаратиреозу // Галицький лікарський вісник. 2003.- Т.10, № 1.- частина І. С. 104-108.

Здобувачу належить збір матеріалу, огляд літератури з проблеми первинного і вторинного гіперпаратиреозу, узагальнення. Проф. Попович В.І. запропонував концепцію нової класифікації гіперпаратиреозу, що розвинули здобувач і проф. Головач І.Ю. Проф. Поповичу В.І. також належать хірургічні аспекти проблеми гіперпаратиреозу, викладені у статті. Академік АМН України Нейко Є.М. провів редагування статті, допомагав у формулюванні висновків.

 1. Митник З.М., Нейко Є.М., Головач І.Ю. Спосіб корекції структурно-функціональних порушень кісткової тканини у хворих із хронічними захворюваннями печінки // Деклараційний патент на винахід 51369 А від 15.11.2002р. Бюл. № 11, 2002.

Здобувач Митник З.М. самостійно провів дослідження, визначив ідею винаходу, провів аналіз і узагальнення результатів роботи, аналіз літературних даних, статистичну обробку. Співавтори проф. Головач І.Ю. і академік Нейко Є.М. здійснювали загальне керівництво роботою і допомагали на етапі узагальнення даних.

 1. Нейко Є.М., Головач І.Ю., Митник З.М. Клінічні, інструментальні і лабораторні методи діагностики остеопорозу. - Навчальний посібник. - Івано-Франківськ, 2001. 54с.
 2. Митник З.М. Остеопороз, мінеральний обмін і кістковий метаболізм у хворих з цирозом печінки // Тези допов. республ. науково-практ. конф. “Гастроентерологія ХХІ століття: сучасне і майбутнє”. - Сучасна гастро­ентерологія. - 2002.- № 2 (8).- С. 97.
 3. Головач І.Ю., Митник З.М., Семенів І.П. Моніторинг побічних ефектів при застосуванні препаратів вітаміну D у хворих із вторинними формами остеопорозу // Матер. IV Всеукр. науково-практичної конф. з міжнародн. участю. Харків (30-31.05.2002р.), 2002. С. 218-219.

Митник З.М. організував відбір хворих, аналіз і узагальнення результатів роботи, зробив висновки. Співавтори проф. Головач І.Ю. і Семенів І.П. допомагали на етапі організації досліджень і трактуванні денситометричних показників.

 1. Нейко Є.М., Головач І.Ю., Митник З.М. Ефективність остеотропної терапії в лікуванні хворих // Матер. республ. науково-практ. конф. “Досягнення і перспек­тиви роз­вит­­ку в клініці внутрішніх хвороб". - Харків (20-21.09.2001 р.), 2001.- С. 65-66.

Здобувачу належить збір матеріалу та підготовка роботи до друку.

 1. Povoroznjuk V.V., Golovach I.Yu., Mytnik Z.M. Bone loss in women with rheumatoid arthritis // Osteoporosis Int.- 1998.- Vol. 8, Suppl. 3.- P.461 (European Congress of Osteopo­rosis.- Berlin.- Sep­tem­ber, 11-15, 1998).

Здобувачу належить статистична обробка матеріалу і підготовка роботи до друку.

 1. Нейко Є.М., Поворознюк В.В., Головач І.Ю., Глушко Л.В., Митник З.М. Вікові особливості глюкокор­тикоїд-індукованого остео­поро­зу // Пробле­ми остео­логії. - 2000.- Т. 3, № 1.- С. 102.

Здобувачу належить статистична обробка матеріалу і підготовка роботи до друку.

 1. Головач І.Ю., Митник З.М. Кістковий метаболізм у хворих із глюкокортикоїд-індукованим остеопорозом // Матер. Всеукраїнської науково-практичної конф. “Актуальні пи­тан­­ня теоре­тичної та практич­ної медици­ни” (19-21.09.2002 р.) Суми, 2002.- С. 72-73.

Здобувачу належить аналіз результатів дослідження, їх статистична обробка,  формулювання висновків. Проф. Головач І.Ю. допомагала на етапі відбору хворих для дослідження та провела редагування висновків роботи.

 1. Митник З.М., Головач І.Ю. Етіологія хронічних гепатитів як одна з детермінант формування гепатогенного остеопенічного синдрому // Матер. наук.-практ. конф. з міжнародною участю “Гепатити в практиці терапевта, сімейного лікаря та інфекціоніста. Сучасні методи діагностики і терапії”. Харків, 2003 (11-12.03.2003 р.).- С. 157-160.

Здобувачу належить збір даних, аналіз і узагальнення результатів дослідження, підготовка статті до друку. Співавтор проф. Головач І.Ю. проводила коректування висновків роботи.

АНОТАЦІЯ

Митник З.М. Остеопороз і остеопенічний синдром при хронічних захворюваннях печінки: чинники ризику, механізми розвитку, діагностика, лікування. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.02 внутрішні хвороби.

Івано-Франківська державна медична академія, Івано-Франківськ, 2003.

У дисертаційній роботі представлено результати дослідження структурно-функціонального стану кісткової тканини, мінерального обміну, кісткового метаболізму і кальцій-регулюючих гормонів у хворих на хронічні захворювання печінки (хронічний алкогольний гепатит, цирози печінки різної етіології). Мінеральна щільність кісткової тканини досліджена методом двофотонної рентгенівської абсорбціометрії.

У дисертації сформульовано концепцію виникнення структурно-функціональних порушень кісткової тканини при хронічному алкогольному гепатиті і цирозах печінки алкогольної, HCV- і HBV-етіології, що проявляється розвитком гепатогенного остеопорозу і остеопенічного синдрому. Доведено, що формування гепатогенної остеопатії патогенетично повязано з перебігом хронічних захворювань печінки та постає важливим симптомокомплексом при хронічних алкогольних гепатитах і цирозах печінки. Визначено основні фактори прогресуючих втрат кісткової маси при цих недугах. Досліджено порушення кальцій-фосфорного обміну, метаболізму кісткової тканини, дисбалансу кальцій-регулюючих гормонів, тестостерону, їх участь у формуванні остеопенічного синдрому і остеопорозу при хронічних захворюваннях печінки. Встановлено роль цитокінопосередкованих механізмів у патогенезі гепатогенних остеопеній і остеопорозу, встановлено звязок між ступенем запалення і мінеральною щільністю кісткової тканини. Обгрунтовано доцільність застосування препаратів кальцію і вітаміну D3 в комплексному лікуванні гепатогенних остеопатій.

Ключові слова: хронічний алкогольний гепатит, цироз печінки, кісткова тканина, остеопороз, гепатогенна остеопатія, двофотонна рентгенівська абсорбціометрія, кальцій-фосфорний обмін, кістковий метаболізм, кальцій-регулюючі гормони, діагностика, лікування.

АННОТАЦИЯ

Мытнык З.Н. Остеопороз и остеопенический синдром при хронических заболеваниях печени: факторы риска, механизмы развития, диагностика, лечение. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.02 внутренние болезни.

Ивано-Франковская государственная медицинская академия, Ивано-Франковск, 2003.

В диссертационной работе представлены результаты исследования структурно-функционального состояния костной ткани, минерального обмена, костного метаболизма и кальций-регулирующих гормонов у больных хроническими заболеваниями печени (хронический алкогольный гепатит и циррозы печени различной этиологии). Исследования состояния костной ткани, определение минеральной плотности костной ткани и степени остеопении проведено методом двухфотонной рентгеновской абсорбциометрии на аппарате “Challenger” (DMS, Франція), исследование маркеров костного метаболизма (остеокальцина, экскреции пиридинолина и деоксипиридинолина с мочой) проведено иммуноферментным  методом. На основании клинического, лабораторного и инструментального обследований 103 больных хроническим алкогольным гепатитом и 209 больных циррозом печени разной этиологии сформулирована концепция развития структурно-функциональных нарушений костной ткани при хронических заболеваниях печени, а также представление о гепатогенной остеопатии.

Определены основные факторы риска развития остеопороза и остеопенического синдрома при хронических болезнях печени. Установлено, что формирование гепатогенной остеопатии патогенетически связано с течением хронических алкогольных гепатитов и циррозов печени и является важным симптомокомплексом этих заболеваний.

Впервые установлено, что основными факторами, определяющими скорость потерь костной массы и структурно-функциональное состояние костной ткани у больных циррозом печени, является этиологический фактор и степень гепатоцеллюлярной недостаточности, при хроническом алкогольном гепатите активность патологического процесса. Дополнительными факторами ускоренных потерь костной массы является период постменопаузы у женщин, а также низкий индекс массы тела.

При исследовании методом двухфотонной рентгеновской абсорбциометрии поясничного отдела позвоночника и шейки бедренной кости у больных хроническим алкогольным гепатитом остеопороз диагностировано у 12,6% и 7,8% больных соответственно, остеопенический синдром у 72,8% и 71,8% пациентов. При алкогольном циррозе печени остеопороз в вышеуказанных отделах определен сообразно у 37,5% и 28,1% больных, остеопенический синдром у 60,9% и 69,5% пациентов; при циррозе печени HCV-этиологии остеопороз в поясничном отделе выявлен у 30,4% больных, в области шейки бедренной кости у 20,3%, остеопенический синдром соответственно у 69,5% і 75,4%. Остеопоротические переломы костей встречаются у 2,88% больных хроническим алкогольным гепатитом и у 6,59% больных циррозом печени. Установлены возрастные особенности формирования гепатогенного остеопороза.

Нарушения минерального обмена патогенетически связаны с течением хронических алкогольных гепатитов и циррозов печени, глубина изменений кальций-фосфорного обмена определяется степенью гепатоцеллюлярной недостаточностью, влиянием этиологических факторов и активностью процесса. Они проявляются кальципеническим синдромом, повышенными потерями кальция с мочой, снижением тубулярной реабсорбции фосфора и повышенной экскрецией фосфора с мочой. Анализ маркеров костного метаболизма позволил установить, что при алкогольных поражениях печени отмечается умеренное увеличение резорбции на фоне значительного угнетения процессов костеобразования; костный метаболизм характеризуется низким темпом обмена, а потери костной массы определяются недостаточностью остеосинтетических процессов. При циррозах HCV- и HBV-этиологии наблюдается высокий темп костного обмена, что проявляется выраженной активацией резорбтивных процессов на фоне незначительного снижения процессов формирования костной ткани; потери костной массы обусловлены превалированием резорбции над остеосинтезом.

При циррозах печени HCV- и HBV-этиологии отмечается увеличение концентрации паратгормона с формированием синдрома вторичного гиперпаратиреоза, обуславливающего патогенетические особенности процессов ремоделирования. При хронических заболеваниях печени установлен дефицит активных метаболитов витамина D, особенно при алкогольной этиологии заболеваний и стадии декомпенсации. Течение циррозов печени у мужчин ассоциируется со снижением концентрации тестостерона в крови; степень снижения определяется степенью гепатоцеллюлярной недостаточности и не зависит от  этиологических факторов.

Течение хронических алкогольных гепатитов и циррозов печени связано с дисбалансом продукции цитокинов, что проявляется увеличением концентрации провоспалительных интерлейкинов (ИЛ-1β, ИЛ-6, ТНФ-α) и уменьшением содержания противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10) и зависит от активности патологического процесса и гепатоцеллюлярной недостаточности. Впервые установлена роль цитокинопосредованных механизмов в патогенезе гепатогенной остеопатии, выявлена тесная корреляционная связь между концентрацией различных цитокинов в крови, минеральной плотностью костной ткани и активностью остеомаркеров.

Комплексное лечение больных хроническими заболеваниями печени должно включать препараты остеотропного действия для предупреждения развития остеопенического синдрома и остеопороза и коррекции возникших структурно-функциональных нарушений костной ткани. Применение комплексного препарата “Кальций-D3-Никомед” у больных хроническим гепатитом и циррозом печени алкогольной этиологии  эффективно стабилизирует костную массу, способствует повышению минеральной плотности костной ткани, устранению кальци­пенического синдрома.

Ключевые слова: хронический алкогольный гепатит, цирроз печени, костная ткань, остеопороз, гепатогенная остеопатия, двухфотонная рентгеновская абсорбциометрия, кальций-фосфорный обмен, костный метаболизм, кальций-регулирующие гормоны, диагностика, лечение.

ABSTRACT

Mytnyk Z.M. Osteoporosis and Osteopenic Syndrome in Cases of Chronic Liver Diseases: Risk Factors, Development Mechanisms, Diagnosis, Treatment. - Manuscript.

Dissertation for acquiring the scientific degree of Doctor of Medical Sciences, speciality 14.01.02 - internal diseases.

Ivano-Frankivsk State Medical Academy, Ivano-Frankivsk, 2003.

The dissertation presents results of research of structural and functional state of bone tissue, of mineral exchange, bone turnover and calcium-regulated hormones in cases of chronic liver diseases (chronic alcoholic hepatitis, liver cirrhosis of different etiology). Bone mineral density with the help of Dual Energy X-Ray Absorbtiometry is investigated.

The dissertation formulates a concept of structural and functional changes in bone tissue in cases of chronic alcoholic hepatitis and liver cirrhosis of alcoholic, HCV- and HBV-etiology, which manifests in development of hepatic osteoporosis and osteopenic syndrome. It is proved that hepatic osteopathy progress is connected with the course of chronic liver diseases and it is an important symptom complex in cases of chronic hepatitis and liver cirrhosis. Major factors of progressive bone losses in cases of these diseases are established. Dysfunctions of calcium-phosphorus exchange, metabolism of bone tissue, calcium-regulated hormones and testosterone unbalance, their participation in development of osteoporosis and osteopenic syndrome in cases of chronic liver diseases are examined. The role of cytokine-mediated mechanisms in patogenesis of hepatic osteopathy and osteoporosis is defined; a connection between the degree of inflammation and bone mineral density is established. Efficiency of using calcium medicines and D3 vitamin in complex treatment of hepatic osteopathy is substantiated.

Key words: chronic alcoholic hepatitis, liver cirrhosis, bone, osteoporosis, hepatic osteopathy, dual X-ray absorbtiometry, calcium-phosphorus exchange, bone metabolism, calcium-regulated hormones, diagnosis, treatment.

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

Источник: http://disser.com.ua/contents/p-2/23914.html

Цироз печени смешанои алииментарнои вируснои hbv этиологии клинических проявлении активность 1 гцн- 2 декомпенсированная сеадия

Цироз печени смешанои алииментарнои вируснои hbv этиологии

Комментарии

Имя:*
E-Mail:
Введите код: *
Бледность слизистых глаз