Выбор жанра
Циклограма наказів що видає заступник директора по навчально-виховній роботі

Циклограма наказів що видає заступник директора по навчально-виховній роботі

Управління як предмет пізнання відоме з давніх часів. Китайський мудрець Конфуцій, коли прибував у будь-яке царство, обов’язково дізнавався, як воно управляється та постійно доводив необхідність «мудрих правителів»: «Спочатку народ необхідно зробити багатим, а потім виховувати». Також ретельно досліджували проблему управління і давньогрецькі філософи, які дали поштовх для роздуму філософам усіх наступних століть. Так, Демокріт висував вимоги до правителя «Будь не надто солодким, щоб тебе не проковтнули. І не надто гірким, щоб тебе не виплюнули». Поступово у філософії закріплюються два поняття «правління» і «управління». Перше – це керівництво, а друге – технологічний процес.

Таким чином, суть управління, як технологічного процесу, полягає в діяльності з координації роботи людей – членів колективу, яка забезпечує ефективне й продуктивне досягнення ними цілей і виконання поставлених завдань.

Управління – це процес планування, організації, мотивації, контролю діяльності, необхідний для того, щоб сформулювати цілі педагогічного колективу та досягти їх. Добре продумане планування навчального закладу є найважливішою умовою якісного та ефективного управління, раціональної організації роботи й цілеспрямованої діяльності педагогічного колективу навчального закладу. Провідні менеджери вважають, що для процесу ефективного управління характерною є наявність управлінського циклу (періодичного повторення всіх основних управлінських функцій). Управлінська циклограма дозволяє проаналізувати – на що був витрачений час і який був результат, але найкращим чином циклограма допомагає в ефективній діяльності адміністрації навчального закладу.

Використання циклограми, як ефективного інструменту, який дозволяє багато-що усвідомити, допомагає побачити внутрішні сили для ефективної діяльності навчального закладу та є потужним ресурсом позитивних змін і перетворень у професійно-технічних навчальних закладах. Циклограма також є незвичайно корисним інструментом для оптимізації роботи адміністративного персоналу навчального закладу, так як допомагає послідовно та ефективно вести хронометраж усіх своїх справ.

 

Циклограма роботи на 2012/2013 н.р.

заступника директора з навчально-виробничої роботи Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки Писаревської Г.М.

 

Місяць

Зміст роботи

СЕРПЕНЬ

2012р.

1. Перевірка рівня готовності училища до нового навчального року.2. Аналіз стану матеріально-технічної бази, зокрема:- кабінетів загальноосвітньої підготовки;

- кабінетів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки;

- майстерень;

- лабораторії;

- тощо.

3. Аналіз виконання плану державного замовлення на 2012/2013 навчальний рік.

4. Аналіз звіту про навчально-виробничу діяльність за І півріччя н.р. та підготовка плану навчально-виробничої діяльності на новий навчальний рік, ІІ півріччя календарного року.

5. Аналіз працевлаштування та закріплення на виробництві випускників ПТНЗ.

6. Розподіл та закріплення майстрів виробничого навчання за навчальними групами.

7. Перевірка комплексно-методичного забезпечення уроків виробничого навчання та професійно-теоретичної підготовки.

8. Затвердження переліку навчально-виробничих робіт з професій на І семестр (навчальний рік).

9. Затвердження планів виробничого навчання навчальних груп на місяць.

10. Затвердження переліку навчально-виробничих робіт з професії, технологічної та технічної документації, розробленої на основі ДС ПТО.

11. Здійснення контролю за підготовкою характеристик робочих місць, графіку переміщення учнів по робочим місцям та переліку найменування робіт, які учні повинні виконувати з кожної теми чи розділу навчальної програми професійно-практичної підготовки.

12. Корегування  педагогічного навантаження.

13. Складання розкладу.

14. Участь у роботі педради.

ВЕРЕСЕНЬ

2012р.

1. Корегування педагогічного навантаження для майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки.2. Уточнення контингенту навчальних груп на 2012/2013 навчальний рік.3. Інструктаж майстрів виробничого навчання та викладачів щодо вимог до оформлення журналів виробничого навчання  та особових справ учнів.

4. Огляд готовності кабінетів та майстерень до нового навчального року.

5. Корегування планів навчально-виробничої діяльності на І семестр.

6. Контроль за укладанням договорів про проходження виробничої практики із підприємствами замовниками кадрів.

7. Підготовка наказів до початку навчального року.

8. Контроль за веденням журналів руху контингенту:

9. Підготовка наказу про створення комісії для розслідування нещасних випадків.

10. Контроль за дотриманням вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності.

11. Підготовка звіту про видачу випускних документів до Державного центру прикладних інформаційних технологій МОН України.

12. Здійснити перевірку стану підготовки організації проведення поетапних атестацій учнів.

13. Перевірка якості підготовки та напрямів удосконалення навчально-матеріальної бази професії «Фотограф (фотороботи)»

ЖОВТЕНЬ

2012р.

1. Організація навчання педагогічного колективу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.2. Забезпечення внутрішнього системного контролю за станом проведення уроків виробничого навчання, загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки, виробничої практики.3. Вивчення системи роботи педагогів та майстрів виробничого навчання, що атестуються.

4. Контроль за дотриманнями режиму роботи ПТНЗ усіма учасниками навчально-виробничого процесу.

5. Вивчення адаптації учнів І року навчання до вимог навчального процесу в училищі.

6. Організація творчої пошукової роботи, експериментальної та технічної творчості в училищі.

7. Проаналізувати закріплення та працевлаштування випускників ПТНЗ.

8. Підготувати державну статистичну звітність (1П-НПП (квартальна) у Держкомстат України.

9. Здійснити перевірку стану підготовки організації проведення поетапних атестацій учнів.

10. Перевірка якості підготовки та напрямів удосконалення навчально-матеріальної бази професії «Фотограф (фотороботи)»

ЛИСТОПАД

2012р.

1. Перевірка правильності ведення навчально-облікової документації (журнали  виробничого навчання, плани уроків, інструкції з охорони праці, тощо).2. Перевірка роботи гуртків технічної творчості.3. Організація роботи по енергозбереженню.

4. Конкурс на краще оформлення наочності в навчальних кабінетах та навчально-виробничих майстернях.

5. Контроль за виконанням плану навчально-виробничої діяльності.

6. Виїзний контроль за якістю та ефективністю організації виробничої практики в умовах підприємств-замовників кадрів.

7. Участь у роботі педради.

8. Перевірка якості підготовки та напрямів удосконалення навчально-матеріальної бази професії «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури»

ГРУДЕНЬ

2012р.

1. Аналіз виконання плану навчально-виробничої діяльності за І семестр.2. Аналіз виконання робочих навчальних планів і програм за І семестр, переліку навчально-виробничих робіт з професії.3. Попередній аналіз успішності учнів з предметів професійного спрямування та виробничого навчання за І семестр.

4. Проведення моніторингових досліджень закріплення випускників ПТНЗ через півроку після закінчення навчання та роботодавців щодо якості підготовки кваліфікованих робітників.

5. Участь у розробці плану роботи училища під час зимових канікул.

6. Контроль за веденням звітності та плануючої документації.

7. Перевірка якості підготовки та напрямів удосконалення навчально-матеріальної бази професії «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури»

8. Здійснити перевірку стану підготовки організації проведення поетапних атестацій учнів.

СІЧЕНЬ

2013р.

1. Підготувати статистичний звіт з виробничої діяльності ПТНЗ (форма № 9-профтех-зведена) в МОНУ2. Провести перевірку журналів обліку теоретичного і виробничого навчання ПТНЗ на відповідність претендентів вимогам щодо отримання дипломів кваліфікованих робітників з відзнакою.3. Взяти участь у роботі атестаційних комісій ПТНЗ з атестації педпрацівників  у 2012/2013 н.р. (за узгодженим з НМЦ ПТО графіком).

4. Вивчити спільно з міським центром зайнятості потребу у підготовці незайнятого населення та врахувати запити ринку праці при плануванні держзамовлення на новий навчальний рік.

5. Підведення підсумків перевірки журналів виробничого навчання щодо виконання навчальних планів і програм.

6. Продовжити вивчення системи роботи педагогічних працівників, що підлягають атестації.

7. Участь у підготовці та проведенні педагогічної ради.

8. Контроль за дотриманням вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

9. Здійснити перевірку стану підготовки організації проведення поетапних атестацій учнів..

ЛЮТИЙ

2013р.

1. Підготувати річну статистичну звітність (форма 1П-НПП(річна), затверджену наказом Держкомстату Україна 02.08.2004 р. № 464.2. Підведення підсумків роботи моніторингової служби у ПТНЗ щодо працевлаштування випускників за попередній період.3. Взяти участь у роботі атестаційних комісій ПТНЗ з атестації педпрацівників у 2012-2013 році.

4. Підготувати звіт з охорони праці за попередній рік.

5. Збір повних даних про випускників для заповнення документів про освіту.

6. Аналіз стану відвідування учнями занять.

7. Підготовка інформації для профорієнтаційної роботи.

8. Проведення конкурсів професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з робітничих професій за якими здійснюється професійна підготовка.

9. Здійснити перевірку стану підготовки організації проведення поетапних атестацій учнів.

БЕРЕЗЕНЬ

2013р.

1. Підготувати аналітичну довідку про результати моніторингу працевлаштування випускників 2012 р. і роботодавців.2. Організувати та провести місячник безпеки життєдіяльності в ПТНЗ.3. Проведення інструктивно-методичної наради з питань підготовки до ДКА.

4. Проведення семінару-практикуму спільно з представниками підприємств-замовників кадрів щодо корегування змісту  навчальних планів і програм відповідно до вимог сучасного ринку праці.

5. Допомога у підготовці до проведення Дня Цивільної оборони.

6. Підготовка пропозицій до графіку відпусток педагогічних працівників.

7. Контроль за станом викладання предметів загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки.

8. Контроль за дотриманнями нормативно-законодавчих вимог під час проведення поетапної атестації.

9. Контроль за якістю виконання навчальних планів і програм з професійно-практичної підготовки.

10. Здійснити перевірку стану підготовки організації проведення поетапних атестацій учнів.

11. Участь у роботі педради.

КВІТЕНЬ

2013р.

1. Підготувати державну статистичну звітність (1П-НПП (квартальна) у Держкомстат України.2. Взяти участь у конкурсах професійної майстерності серед учнів ПТНЗ.3. Проведення зрізів знань з предметів загально професійної та професійно-теоретичної підготовки.

4. Контроль за якістю проведення консультацій з питань підготовки письмових (творчих) робіт до ДКА.

5. Участь у проведенні Дня Цивільної оборони.

6. Підготовка проекту плану роботи ПТНЗ на новий навчальний рік.

7. Перевірка підготовки матеріалів до ДКА.

8. Ознайомлення учнів і батьків з основними вимогами Положення про ДКА.

9. Обговорення проектів планів роботи методичних комісій професійного спрямування на наступний навчальний рік.

10. Перевірка роботи гуртків технічної творчості.

11. Проведення спільно з практичним психологом діагностики рівня професійної та методико-психологічної підготовки педагогів.

12. Аналіз стану викладання предмету «Фізична культура»

13. Здійснити перевірку стану підготовки організації проведення поетапних атестацій учнів.

ТРАВЕНЬ

2013р.

1. Аналіз рівня забезпеченості підручниками професійної спрямованості на наступний навчальний рік.2. Перевірка рівня готовності матеріалів до ДКА.3. Організація підготовки матеріально-технічної бази та комплексно-методичного забезпечення кабінетів, навчальних майстерень, лабораторій до нового навчального року.

4. Перевірка ефективності організації виробничої практики в випускних групах.

5. Комплектування педагогічних кадрів згідно зі штатним розписом та планом державного замовлення на наступний навчальний рік.

6. Участь у  творчому звіті професійно-технічних навчальних закладів в парку ім. Шевченка.

7. Участь у конкурсах професійної майстерності серед учнів ПТНЗ.

8. Взяти участь у позапланових навчаннях з охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників ПТНЗ.

9. Аналіз стану викладання предмету «Фізична культура»

ЧЕРВЕНЬ

2013р.

1. Узагальнити заходи ПТНЗ щодо підготовки до початку нового 2013/2014 навчального року та осінньо-зимового  періоду.2. Підготувати державний звіт за формою № 1-профтех про підсумки роботи ПТНЗ у 2012/2013 навчальному році.3. Здійснити ІІ етап перевірки стану підготовки організації проведення державної кваліфікаційної атестації учнів.

4. Провести перевірку журналів обліку теоретичного і виробничого навчання претендентів на отримання дипломів кваліфікованого робітника з відзнакою.

5. Підготувати інформацію про стан працевлаштування випускників ПТНЗ.

6. Провести аналіз виконання навчальних планів та програм у ПТНЗ.

7. Забезпечення нормативного супроводу проведення Державної кваліфікаційної атестації учнів ПТНЗ.

8. Затвердити робочі навчальні плани та програми ПТНЗ на 2013/2014 н.р. згідно державних стандартів з конкретних професій.

9. Складання графіку консультацій та розкладу ДКА.

10. Перевірка готовності кабінетів та відповідної документації до проведення ДКА.

11. Перевірка журналів теоретичного та виробничого навчання щодо виконання навчальних планів і програм, дотримання єдиних вимог до ведення ділової документації.

12. Участь в роботі державних кваліфікаційних комісій.

13. Контроль за станом підготовки навчально-матеріальної бази та комплексно-методичного забезпечення предметів та професій до нового навчального року.

14. Перевірка та аналіз якості знань за результатами ДПА та ДКА.

15. Контроль за оформленням та видачею документів про освіту.

16. Контроль за веденням записів у журналах руху контингенту.

17. Розподіл педагогічного навантаження на новий навчальний рік.

18. Аналіз виконання плану навчально-виробничої діяльності за ІІ семестр.

19. Здійснити перевірку стану підготовки організації проведення поетапних атестацій учнів.

20. Підготовка звітів за навчальний рік.

21. Організація роботи по формуванню контингенту навчальних груп та виконанню плану держзамовлення.

22. Участь у роботі педради.

ЛИПЕНЬ

2013р.

1. Підготувати державну статистичну звітність (1П-НПП (квартальна) у Держкомстат України.2. Підготувати державний звіт за формою № 1-профтех про підсумки роботи ПТНЗ у 2012/2013 навчальному році.3. Зробити аналіз працевлаштування та матеріального забезпечення випускників.

4. Організувати роботи по формуванню контингенту навчальних груп та виконанню плану держзамовлення.

 

 

Заступник директора з НВР                                                       Г.М. Писаревська

Источник: http://cvpur.cv.ua/tsiklograma-roboti-na-20122013-...

Циклограма наказів що видає заступник директора по навчально-виховній роботі

Циклограма наказів що видає заступник директора по

Комментарии

Имя:*
E-Mail:
Введите код: *
Соль пилинг массаж