Выбор жанра
Славне вісько запорізьке

Славне вісько запорізьке

Раздел ІІІ. Литовско-польский период Украинской истории.

Появление казачества (ХІУ – первая половина ХУІІ ст.).

Андрущенко В. Запорожці і жіноцтво // Наука і сіспільство. – 1991. – Ч.7.

Антонович В.Б. Исследование о козачестве по актам с 1500 по 1648 гг.

Передмова до І т. ІІІ ч. Архива Юго-Западной Руси. – Київ, 1863.

Он же. Исследование об околичной шляхте /Передмова до І т. ІУ ч. АЮЗР. – К., 1867.

Он же. Исследование о городах Юго-западной России по актам 1432-1798 гг. /передмова до І т.Уч. АЮЗР. – Київ, 1869.

Он же. Исследование о крестьянах в Юго-Западной России по актам 1700-1798 гг. / передмова до ІІ т. УІ ч. АЮЗР. – Київ, 1870.

Он же. Колдовство в Юго-Западном крае. Документы-процессы-исследования за 1700-1768 гг. – СПб., 1877.

Он же. Очерк истории Велкого княжества Литовского до смерти великого князя Ольгерда /Моя сповідь. – К., 1995. – С. 622-743.

Он же. Киев, его судьба и значение с ХІУ по ХУІ столетие /Там же. – С. 534-576.

Он же. Очерк отношений Польського государства к православию и православной церкви/. Там же. – С. 458-469.

Он же. Очерк состояния православной церкви в Юго-Западной России с половині ХУІІ до конца ХУІІІ столетия/. Там же. – С. 470532.

Он же. Последние времена козачества на правой стороне Днепра /. Там же. – С. 252-371.

Он же. Исследование о гайдамачестве / Там же. – С. 372-456.

Он же. Характеристика деятельности Богдана Хмельницкого / там же. – С. 190193.

Он же. Уманский сотник Иван Гонта /Там же. – С. 197-218.

Он же. Молдавские сведения о месте погребения и могиле Мазепы / Там же. – С. 247-250.

Он же. Польско-русские соотношения ХУІІ в. в современной польской призме.

Там же. – С. 106-135.

Он же. Про козацькі часи на Україна. – К., 1991.

Апанович О. Козацтво – збройні сили України //Голос України. – 1991. – 2 лют.; 15, 22, 29 берез.; 18, 26 квіт.; 18 трав.; 7 черв.

Вона ж. Козацька республіка // Пам‘ятки України. – 1989. – Ч.3.

Вона ж Європейська слава козацтва //Літ. Україна. – 1991. – 3 жовт.

Вона ж. Культура козацтва // Укр культура. – 1991. – Ч.1.

Вона ж. Розповіді про запорізьких козаків. – К., 1992.

Вона ж. Гетьмани України і кошові атамани запорізької Січі. – К., 1993.

Багалій Д.І. Нарис історії України на соціально-економічному грунті. – К., 1928.

Он же. Історія Слобідської України. – Х., 1990.

Беляков Г., Белякова О. Польська історична література про українське козацтво //УІЖ. – 1990. – Ч.12.

Бицияли П.М. Проблема русско-украинских отношений в свете истории. – Прага, 1930.

Боплан Г. Опис України. Львів, 1990.

Василенко М. Правне положення Чернігівщини за польські доби (1618-1648) //Чернігів і Північне Лівобережжя. – К., 1928.

Он же. Територія України в ХУІІ ст. Розвідка з історії права // Ювілейний збірник на пошану акад. Д.Багалія. – К., 1927.

Вернадський В. Українське питання і російське суспільство // Трибуна. – 1991. – ЧЧ.8, 9.

Вінтер Е. Візантія та Рим в боротьбі за Україну (955-1939). – Прага, 1944.

Винар Л. Володимир Антонович про генезу і ріст української козаччини. – Лондон: Новий шлях, 1960. – Ч. 27-29.

Владимирський-Буданов М. Поместное право Литовско-русского государства. – Київ, 1889.

Голобуцький В.а. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

Грабовецький В.В. Антифеодальна боротьба карпатського опришківссства. – Львів, 1966.

Он же. Селянське повстання на Прикарпатті під проводом Мухи 1490-1492 рр. – Львів, 1979.

Григоріїв Н. Поляки на Україні. Польсько-українські відносини в історичній перспективі. – Скрентон, 1936.

Грицай М.С. Давня українська література. – К., 1978.

Грушевський М.С. Города Великого княжества Литовського ХІУ-ХУІ вв. – К., 1918.

Он же. З історії релігійної думки на україні. /Духовна Україна. – К., 1994.

Он же. Культурно-національний движение на Україні в ХІУ-ХУІІ ст./ Там же.

Он же. Історія Української козаччини //Вітчизна. – 1989. – ЧЧ.1-11.

Губрик А. Копні суди на українських землях в ХІУ-ХУІ ст. //УІЖ. – 1990. – Ч.10.

Дашкевич М.П. Заметки по истории Литовско-русского государства. – Київ, 1885.

Дашкевич Я. Перегук віків: три погляди на минуле і сучасне України //

Україна: Наука і культура: Щорічник. – К., 1993.

Он же. Національна самосвідомість українців на зламі ХУІ-ХУІІ ст. // Сучасність. – 1992. – Ч.3.

Денисенко А. Козацький гетьман байда-Вишневецький //Київська старовина. – 1992. – Ч.1.

Дзира Я. Хроніка Мартина та Іоахима Бєльських. Про історію козацтва //Україна: Наука і культура: Щорічник. – К., 1991.

Дзюба Е.Н. Просвещение на Украине и его роль в укреплении связей украинского народа с русским и белорусским (вторая половина ХУІ – первая половина ХУІІ в.). – К., 1987.

Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – Прага, 1923.

Ісакеввввич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури ХУІ-ХУІІІ ст. – К., 1966.

Он же. Джерела з історії України доби феодалізму ХУІ-ХУІІІ ст. – К., 1972.

Он же. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. – Львів, 1983.

Історія України в особах (ІХ-ХУІІІ ст.). – К., 1993.

Кашенко А. Оповіданн про славне вісько запорізьке низове. – Дніпропетровськ, 1990.

Київський літопис першої чверті ХУІІ ст. // УІЖ. – 1989. – Ч.2, 5.

Кистяківський А. Право, по которому судится малороссийский народ. – Київ, 1878.

Книга і друкарство на Україні. – К., 1964.

Ковальський Н.П. Историковедение истории украинско-русских связей (ХУІ первая половина ХУІІ вв.). – Дніпропетровськ, 1985.

Козак Мамай і січовики //Україна. – 1992. – Ч.27.

Компан О.С. Міста україни в другій половині ХУІІ ст. – К., 1963.

Косик В. Про шляхи розвитку ценкви в Україні й Росії // УІЖ. – 1993. – Чч.2, 3.

Кошуба М.В. З історії боротьби проти унії. – К., 1991.

Крип‘якевич І.П. Зв‘язки Західної України до середини ХУІІІ ст. : Нариси. – К., 1953.

Он же. Історія України. – Львів, 1990.

Кримський А. Історія Туреччини. – К., 1954.

Лаппа І. Литовський Статут 1588 р. – Каунас, 1933. Т.1; 1938. Т.2.

Лашенко Р. Копні суди на Україні, їх походження, компетенція і устрій //Збірник Правничої Комісії НТШ. – Львів, 1926. – Кн. 1.2.

Леп‘явко С. С. Наливайко і повстання 1591-1596 рр. у пам‘яті сучасників і нащадків //УІЖ. – 1992. – Ч.2.

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. – К., 1992.

Липинський В. релігія і церква в історії України. – Філадельфія, 1925.

Любавський М.К. Областное деление и местное управление Великого княжества Литовского. – М., 1893.

Он же. Очерк истории Литовско-Русского государства до Любинской унии включительно. – М., 1910.

Максимейко Н. Сеймі Литовско-Русского государства до унии 1569 г. – Харків, 1901.

Он же. "Русская Правда" и литовско-русское право. – Київ, 1904.

Марочкін В.П. Антифеодальний і освободительное движение на Україні в першій чверті ХУІІ ст. – К., 1988.

Марченко М.І. Історія української культури. – К., 1961.

Мельник В. Розвиток вільнодумства на Україні в ХУІ – ХУІІ ст. // Жоввтень. – 1989. – Ч.12.

Меріме П. Українські козаки та їхні оснанні гетьмани. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

Михайлина П.В. Політика адміністрації речі Постолитої в містах України другої половини ХУІ – першої половини ХУІІ ст. //Історія та історіографія України. – К., 1985.

Мицик О.А. Як козаки воювали. – Дніпропетровськ, 1990.

Мицько І.З. Матеріали до історії Острозької академії (1576-1636). – К., 1990.

Мицько І.З. Острозька слов‘яно-греко-латинська академія (1576-1636). – К., 1990.

Міляєва Л.С., Логвін Г.Н. Українське мистецтво ХІУ – першої половини ХУІІ ст. – К., 1963.

Наливайко Д.С. Козацька християнська республіка (Запорізька Січ у західноєвропейських літературних пам‘тках). – К., 1992.

Он же. Як козаки чорне море здобували //Голос України. – 1992 – 14 лют.

Наулко В. Как формировался состав украинского населения // Что делать. – 1991. – Ч.2.

Нудьга Г. Перші магістри і доктори: Українські студенти в університетах Європи ХІУ – ХУІІІ ст. //Жовтень. – 1982. – Ч.3.

Огієнко І. Українська культура. – К., 1991.

Оглоблін О. Московська теорія ІІІ Риму в ХІУ – ХУІІІ ст. – Мюнхен, 1952.

Ортинський І. Хрещення, хрест та хатизма України. – Рим.; Мюнхен, 1988.

Освійчук В.. Українське мистецтво другої половини ХУІ – першої половини ХУІІ ст. – К., 1985.

Панас К. Історія української церкви. – Львів, 1992.

Пащук А.І. Іван Вишенський – мислитель і борець. – Львів, 1990.

Пашуто В. Образование Литовского государства. – М., 1925.

Полонська-Василенко Н. Історія України: В 2 т. – К., 1995. Т.1.

Попович М. Національна культура і культура нації. – 1991.

Прожогін М. Коли і звідки "пішла" Київська академія // Трибуна. – 1992. – Ч.2.

Роль Києво-Могилянської академії в культурній єдності слв‘янських народів. – К, 1988.

Сас П.М. Феодальные города Украины в конце ХУ- 60-х гг. ХУЫ в. – К., 1989.

Сергійчук В.І. Іменем війська запорозького. – К., 1991.

Січова школа // Київ. – 1989. – Ч.3.

Слюсарський А.Г. Слобідська Україна : Історичний нарис ХУІ-ЗУІІІ ст. – Х., 1954.

Смолій В.А. Запорозька Січ: виникнення, традиції розвитку, ліквідація // Наука і суспільство. – 1988. Ч. 4.

Он же. Феномен українського козацтва в загальноісторичному контексті //УІЖ. – 1991. – Ч.5.

Он же. Українська козацька держава //УІЖ. – 1991. – Ч.4.

Смолій В.А., Степанков В.С. Б.Хмельницький: хроніка жизнь та діяльності. – К., 1994.

Соціальна боротьба в місті Львові у ХУІ-ХУІІІ ст.: Зб. Документів. – Львів, 1961.

Степанів Я. Португалія, Іспанія та Україна (Стежками небуденних зв‘язків ХУІ – ХУІІ ст.) // Україна: Наука і культура. : Щорічник. – К., 1991.

Стрийковський О.М. Хроніка польська, литовська, жмудська і всієї Русі // Дзвін. – 1990. – ЧЧ.1, 2, 3, 4.

Торгівля на Україні ХІУ – середині ХУІІ ст. Волинь і наддніпрянщина. – К., 1990.

Українське козацтво: сучасний стан та перспективи дослідження проблеми:

Матеріали "круглого столу" //УІЖ. – 1990. – Ч.12.

Українська козаццька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку (матеріали республіканських питань). – К., 1991.

Українська національна культура: минуле, сучасне, майбутнє // Слово і час. – 1991. – Ч.7.

Харламов В. Нові дані про початок книгодрукування у Києві // УІЖ. – 1990. – Ч.9.

Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – К., 1981.

Шабульдо Ф. земли Юго-западной Руси в составе Великого княжества Литовского. – К., 1987.

Щербак В.О. Антифеодальні движениеи на Україні напередодні Освободительної війни 1648-1654 рр. – К, 1989.

Он же. Джерела формування українського козацтва //УІЖ. – 1994. – ЧЧ. 2, 3.

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: у 3 т. Т.І. – К., 1990.

Як починався Новий рік на запорізькій Січі // Київ. – 1989. – Ч.12.

Раздел ІV. Казацко-гетманское государство, его отношения

с внешним миром (1648 – конец ХУІІІ ст.).

Андрусяк М. Історія козаччини (курс). І-УІ. – Мюнхен, 1946.

Антонович В.Б. Бец В.а. исторические деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах //УІЖ. – 1990. – Ч.9. 1991. ЧЧ.3, 5, 7.

Антонович В.Б. Грановщина / Моя сповідь. – К., 1995. – С. 607-621.

Он же. Характеристика деятельности Богдана Хмельницкого / Там же. – С. 190-193.

Он же. Богдан Хмельницький // Україна. – 1990. – Ч.5.

Он же. Юрій Хмельницький // Там же. – 1990. – Ч.10.

Он же. Іван Виговський // Там же. – 1990. – Ч.14.

Он же. Павло Тетеря // Там же. – 1990. – Ч.21.

Он же. Дем‘ян Многогрішний // Там же. – 1990. – Ч.26.

Он же. Петро Дорошенко // Там же. – 1990. – Ч.33.

Он же. Іван Брюховецький // Там же. – 1990. – Ч. 38.

Апанович О.М. Запорізька Січ у боротьбі проти турецько-татарської агресії 50-70 рр. ХУІІ ст. – К., 1961.

Вона ж. Збройні сили України першої половини ХУІІІ ст. – К., 1969.

Вона ж. Кошовий атаман Іван Сірко // Літ. Україна. – 1989. – 1 черв.

Вона ж. Розповіді про запорожських козаків. – К., 1991.

Вона ж. Козацтво – збройні сили україни. Національно-визвольні війни // Голос України. – 1991. – 26 квіт.; 18 тарв.

Вона ж. Українсько-російський договір 1654 року. Міфи і реальність. – К., 1994.

Вона ж. Воєнне мистецтво Богдана Хмельницького та його сподвижників // УІЖ. – 21995. – Ч.4.

Багалій Д. Заселення Південної України і початки її культурного розвитку. – Х., 1920.

Он же. Історія Слобідської України. – Х., 1991.

Баранович А.И. Магнатское хозяйство на юге Волыни в ХУІІІ в. – М., 1955.

Он же. Украина накануне освободительной войны середины ХУІІ в. – М., 1959.

Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини ХУІІ – ХУІІ ст. – К., 1981.

Борщак І. Гетьман Орлик і Франція / Сторінки дипломатичної історії // УІЖ. – 1991. – Ч. 8, 9, 11.

Борщак Г., Мартель . Іван Мазепа. – К., 1991.

Боплан Гійом. Опис України. – К, 1990.

Брачевський М. Приєднання чи возз‘єднання? // Україна. – 1991. – Ч. 16;

Культура і жизнь. – 1990. – Ч.Ч 26, 27.

Брайчевський М., Марочкін В. Іван Мазепа: правда і вигадки // Україна. – 1990. – Ч.6.

Бульвінський А. Коротка порівняльна характеристика 26 найбільших бита на території України в ХУІІ ст. //Нова політика, 1995. Ч.1 (червень-липень).

Величко С.В. Літопис. – К., 1991. – Т.1.

Венгржановський С. Весілля гетьмана //Україна. – 1991. – Ч.15.

Герасименко Н. Данило Апостол – гетьман Лівобережної України //УІЖ. – 1992. – Ч.3.

Гетьмани України: історичні портрети: Зб. – К., 1991.

Гнатюк В. Національне возрождение австро-венгерских українців в 1772-1880 рр. – Відень, 1916.

Голобуцький В. Запорізьке козацтво. – К., 1994.

Он же. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734-1745).- К., 1961.

Он же. Дипломатическая история освободительной войні 1648-1654. – К., 1962.

Головко О.Б. Слов‘яни Північного Причорномор‘я доби Київської Русі та Горобець В.М. Московська політика Богдана Хмельницького: дипломатична риторика та політична практика // УІЖ. – 1995. – Ч.4.

Он же. Українсько-російські дипломатичні стосунки (1648-1657 рр.) // Київська старовина. – 1995. – Ч.6.

Грицай М.С. Давня українська література. – К., 1978.

Грушевський М.С. Шведсько-український союз 1708 р. //Україна. – Кн.ІІ. 1914.

Он же. Велика, Мала і Біла Русь //УІЖ. – 1991. – Ч.2.

Он же. Культурно-національний движение на Україні в ХУІ-ХУІІ ст. / Духовна Україна.

Он же. Історія українського козачества //Вітчизна. – 1990. – ЧЧ.2, 4, 6, 8.

Он же. Про батька козацького Богдана Хмельницького. – Дніпропетровськ, 1993.

Ін же. На українські теми: "Мазепництво" і "Богданство" //УІЖ. – 1995. – Ч.6.

Гуржій О.І. Основні закономірності розвитку торгівлі і місцевих ринків на Україні у ХУІІІ ст. //УІЖ. – 1986. – Ч.8.

Он же. Українська козацька держава в другій половині ХУІІ ст. – К., 1992.

Данило Апостол // Україна. – 1991. – Ч.9.

Дашкович Я. Гетьманська Україна: полки, сотні лівобережжя //Пам‘ятки України. – 1990.- Ч.2.

Драгоманов М. Пропаший час: українці під московським царством //УІЖ. – 1991. – Ч.9; //Пам‘ятки України. – 1990. – Ч.4.

Дядиченко В. З історії боротьби українського козацтва проти шляхетської Польщі 1690-1699 рр. – К., 1946.

Сфіменко П.С. Калнишевський, останній кошовий Запорізької Січі //УІЖ. –1990. – Ч.12.

Жолтовський П.М. Художнє жизнь на Україні в ХУІ-ХУІІІ ст. – К., 1972.

Он же. Український живопис ХУІ-ХУІІІ ст. – К., 1978.

Жуковський А. Історія Буковини. – Париж, 1956.

Іван Мазепа. – К., 1992.

Іван Мазепа і Москва. Історичні розвідки і статті. – К., 1994.

Іванова Л.Г. Проблема антифеодальної боротьби селян Правобережної України у ХУІІІ ст. в наукових дослідженнях 20-30 рр. //УІЖ. – 1990. – Ч.1.

Історія української і дожовтневої музики. – К., 1969.

Кагамлин С. Роль Київської Академії в зміцненні культурно-освітніх зв‘язків українських земель у ХУІІІ ст. //УІЖ. – 1991. – Ч.3.

Кашенко А. Оповідання про славне військо запорізьке низове. – Дніпропетровськ. – 1990.

Кокар М. Оповідання про Антона Головатого та про початок Чорноморського війська // Україна. – 1991. – ЧЧ.19.20.

Корчмарчик Ф.Б. Духовні і впливи Києва на Московщину в добу Гетьманської України. – Нью-Йорк, 1954.

Костомаров М.І. Богдан Хмельницький. – К., 1992.

Он же. Мазепа. – К., 1991.

Он же. Мазепинці // УІЖ. – 1990. – ЧЧ.8, 10,-12; 1991. – ЧЧ.1-2.

Кранар Е. Справа Кочубея та Іскри //Літ. Україна. – 1990. – 16 серп.

Красуский М. Древность малороссийского языка //Індоєвропа. – 1991. – Ч.1.

Крип‘якевич І.Богдан Хмельницький. – К., 1990.

Крупницький Б. Богдан Хмельницький в світлі української історіографії //Київська старовина. – 1995. – Ч.6.

Лазаревський А. Малороссийские постолитіе крестьяне. – Київ, 1908.

Лазорський М. Гетьман Кирило Розумовський // Україна. – 1992. – ЧЧ.24,25.

Липинський В. Україна на переломі 1657-1659: Замітки до історії українського державного будівництва в ХУІІ ст. //УІЖ. – 1992. – ЧЧ.2, 4, 5.

Літопис Саамовидця. – К., 1971.

Мазур . Школа українського возрождение //Рідна школа. – 1992. – ЧЧ.7, 8.

Микитаєв В. "Бабсссське століття", або "Темна пляма" в історії України ХУІІІ ст. //Київ. – 1990. –Ч.8.

Мицык Ю.А. Анализ источников по истории освободительной войны украинского народа 1648-1654. – Дніпропетровськ, 1983.

Он же. Украинские летописи ХУІІ в. – Дніпропетровськ, 1987.

Он же. "Білі плями" в історії України ХУІІ-ХУІІІ ст. //Проблеми української медієвистики. – К.6 1990.

Он же. Сполохи козацької звитяги. – Дніпропетровськ. – 1991.

Мишко Д.І. Северин наливайко. – К., 1962.

Модзалевський В. Малороссийский родословник: В 3 т. – К., 1908-1912.

Наливайко Д. Козацька християянська республіка. – К., 1992.

Нудьга Г. Суд над українськими постами ХУІ ст.//Дзвін. – 1990. – Ч.7.

Овсій Г. Дипломатичне забезпечення Освободительної війни 1648-1657 рр. //Нова політика, 1995. Ч.2 (листопад-грудень); 1996 Ч.3 (січень-лютий).

Оглоблін О. Українсько-московська угода 1654 р. – Нью-Йорк, 1954 та //Літ. Україна. – 1992. – Ч.26.

Он же. Хмельниччина і українська державність. – Нью-Йорк, 1954 та // УІЖ. – 1992. – ЧЧ.17,18,19.

Он же. Гетьман Іван Мазепа і його доба. – Нью-Йорк, 1960.

Олійник О. Ще раз про причини ліквідації Запорізької Січі //УІЖ. – 1992. Ч.2.

Орлик П. Вивід прав України //Слово. – 1990. – Ч.6.

Угода та конституції Пилипа Орлика //Літ.Україна, 1990. 12 лип.

Павло Полуботок – український гетьман /Упорядник В.О. Замлинський. – К., 1990.

Панашенко В.В. Кримське хансьво у ХУІ-ХУІІІ ст.// УІЖ. – 1989. –Ч.10,11.

Он же. Шлях армії Карла ХІІ на Україні (1709 р.) //УІЖ. – 1991. – Ч.2.

Пачовський В.Історія закарпаття. – Мюнхен, 1946.

Пепа В. Що думала Хмельницького голова //України. – 1992. –ЧЧ.3.4.

Північна війна та її последствия для України. – Полтава, 1992.

Побережний В. Богдан Хмельницький і відносини України з Росфією //Політика. – 1993. –Ч.3.

Полковвники Б.Хмельницького //Україна. – 1991. – ЧЧ. 8-22.

Прожогін М. Коли і звідки "пішла" Київська академія //Трибуна. – 1992. – Ч.2.

Путро А.И. Левобережная Укарина в составе Российского государства во второй половине ХУІІІ ст: Некоторые вопросы социально-экономического и общественно-политического развития. – К., 1988.

Різниченко В. Пилип Орлик. – К., 1991.

Ролле И. Женщині при чигиринском дворе // УІЖ. – 1991. –Ч.3

Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорозького. – К., 1991.

Он же. До і після перяславської ради //Наука і суспільство. – 1990. -Ч.1.

Он же. Чому ввпала козацька державність //Там же.

Он же. Статті Б.Хмельницького та їх доля //Наука і суспільство. –1990. – Ч.6.

Он же. Дипломатична служба Б.Хмельницького. – К., 1991.

Он же. Заради всієї україни //Всесвіт. – 1992. ЧЧ.1-2.

Сигидин М.В. Про загиииибель данила Нечая //УІЖ. – 1992. –Ч.6.

Сисин Франк Хмельниччина та її роль в утворенні модерної української нації //УІЖ. –1995. –Ч.4.

Слабченко М. Центральные учреждения Украины ХУЫЫ-ХУЫЫЫ в. – Одесса, 1918.

Смолій В., Гуржій О. Становлення української феодальної державності //УІЖ –1990. – Ч.10.

Смолій В.а. Формування соціальної свідомості народних мас України в ході класової боротьби (друга половина ХУІІ-ХУІІІ ст.) – К., 1989.

Он же. Максим Залізняк. //УІЖ. – 1990. – Ч.3.

Он же. Традиції війни 1648-1658 рр. в антифеодальній боротьбі на Україні //УІЖ. – 1991. – Ч.1.

Он же. Феномен українського козацтва. //УІЖ. – 1991. – Ч.5.

Он же. Українська козацька держава // Там же. – Ч.4.

Он же. Богдан Хмельницький: особистість у контексті епохи //УІЖ. – 1995.


Смолій В., Степанков В. Гетьман Петро Дорошенко //УІЖ.-1992. – ЧЧ.7-8.

Смолій В., Степанков В.С. Богдан Хмельницький: соціально-політичний потрет. – К., 1993.

Смолій В.А., Ричка В.М. Угоди гетьманського уряду України з Московською державою (1654-1764 рр.) очима правознавця //1993. – ЧЧ.4,5,6.

Старицький М. Руїна //Київ. – 1991. – ЧЧ.6,7.

Степанков В.С. Богдан Хмельницький і проблеми державності України // УІЖ. – 1991.- ЧЧ.9,11.

Он же. Українська Козацька Республіка в середині ХУІІ ст., особенности політичного устрою та соцічально-економічних відносин. – Хмельницький, 1990.

Он же. Антифеодальна боротьба в роки Освободительної війни та її вплив на формування української держави. – Львів, 1991.

Он же. Проблема становлення монархічної форми правління Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.) //УІЖ. – 1995. – Ч.4.

Стахів М. Вплив Хмельниччини на формацію Української нації // До 300-річчя Хмельниччини. – Мюнхен, 1948.

Субтельний О. Порівняльний підхід в дослідженні постаті І.Мазепи //УІЖ. – 1991. – Ч.2.

Тарле Е. Северная война и шведское нашествие на Россию. – М., 1958.

Указ Катерини ІІ //УІЖ. – 1989. – Ч.4.

Українське козацтво: сучасний стан та перспективи дослідження проблеми (Матеріали "Круглого столу") //УІЖ. – 1990. – Ч.12.

Ульяновський В. переяславська Рада без шат апологетики //Трибуна. – 1991.


Феденко П. Тріумф і катастрофа //Культура і жизнь. – 1990. 12,19 серп.

Харишин М., Мордвінцев В. Київська митропологія за часів Освободительної війни //Київська старовина. – 1995. – Ч.6.

Харишин М.В. Богдан Хмельницький та українська православна церква (1648-1657 рр.) .//УІЖ. – 1995. – ЧЧ.4,5.

Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – К., 1988.

Хоткевич Г. Два гетьмани. – К., 1990.

Он же. Гетьман Іван мазепа //Україна. – 1991. – ЧЧ.1,2.

Хорунжий Ю. Пилип Орлик//Україна. – 1991. –Ч.6.

Чухліб т.В. Богдан Хмельницький очима сучасників //УІЖ. – 1995. – Ч.4.

Цапенко М.п. Архитектура Левобережной Украины ХУІІ-ХУІІІ вв. – М., 1967.

Шавальє П. Історія війни козаків проти Потльші. – К, 1960.

Шевченко О.М. Україна і Росія у світлі релігійно-культурних взаємин ІІ пол. ХУІІ-ХУІІІ ст. – 1996. – Ч.1.

Шевченко Ф. Политические та економічні зв‘язки України з Росією в середині ХУІІ ст. – К., 1959.

Шевчук В. Іван Виговський та Гадяцький трактат 1659 р. //Україна: Наука і культура: Щорічник. – Вип.25. – К., 1991.

Он же. Іван Виговський і його державотворча політика //Розбудова держави. – 1992. – Ч.3.

Он же. Державні заходи Івана Самойловича //Розбудова держави. – 1992. – Ч.6.

Он же. Визвольна акція Івана Мазепи та його система державотворення //пам‘ятки України. – 1993. – Ч.2.

Шерер Ж. Літопис Малорпосії або історія козаків-запорожців. – К., 1994.

Шпорлюк Р. Українське національне возрождение в контексті європейської історії кінці ХУІІІ -начала ХІХ століть //Слово. – 1991. – Ч.3.

Щербак В.О. Козацтво в класово-становій структурі українського суспільства (друга половина ХУ – середина ХУІІ ст.) //УІЖ. – 1990. – Ч.11.

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: У 3 т. Т.2,3. – К., 1990-1991.

Яковлєва Т. Загибель Івана Богуна //УІЖ. – 1991. – Ч.5.

Вона ж. Богдан Хмельницький в світлі української історіографії //Київська старовина. – 1995. – Ч.6.

Ясь О.В., Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на начала ХУІІІ ст. – К., 1994.

Источник: http://tnu.podelise.ru/docs/index-292406.html?page...

Славне вісько запорізьке

Славне вісько запорізьке

Комментарии

Имя:*
E-Mail:
Введите код: *
Анна дубовицкая пластические операции